Портал Кнежа | ВОМР
614
page-template-default,page,page-id-614,page-parent,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-13.6,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive
 

ВОМР

Настоящият сайт е създаден по проект „Популяризиране ефективността на подхода ВОМР чрез създаване на общ за територията информационен портал и запазване на МИГ като действащ субект“ и е реализиран от МИГ Кнежа по мярка 19.1 от ПРСР. Основната му цел е утвърждаване на всички аспекти на местната идентичност – икономически, социални и екологични, с цел повишаване на имиджа на общината и постигане на устойчиво развитие. Идентифицирането на потенциала и нуждите на територията като елементи на идентичността ще помогнат на МИГ Кнежа за изграждането и защитаването на Стратегия за ВОМР през следващия Програмен период 2021-2027 г.

Утвърждаването на местната идентичност чрез подхода ВОМР е регламентирано  в българската ПРСР, в точка 8.2.15 „M19 – Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — водено от общностите местно развитие)“, където в описанието на мярката се казва: „С прилагането на подхода ВОМР УО на ПРСР цели и постигане на следните специфични цели, които могат да бъдат постигнати чрез финансиране от ЕЗФРСР:

*Развитие и стимулиране на предприемачество и устойчив бизнес;

*Развитие на динамична жизнена среда и подобряване качеството на живот чрез развитие на хоризонтални и междусекторни партньорства и взаимодействие за инициативи от общ интерес;

*Развитие на практики и модели за добро управление и участие на заинтересованите страни в развитието на територията, като основа за териториално развитие;

*Развитие на териториална идентичност, маркетинг и марки на база на специфичния териториален потенциал и продукти от местен характер.

Проектът на МИГ Кнежа е изцяло базиран на принципите на ВОМР. Насочен е към конкретен подрегионален район – територията на МИГ, като целта е да бъдат обхванати всички елементи на местната идентичност,; разработен е на база местните потребности и потенциал и чрез подхода „отдолу-нагоре“ с участието на местната общност; залага на многосекторния подход, представлява иновация за територията и ще съдейства за създаването на формални и неформални мрежи за сътрудничество и взаимодействие между различните социални групи.