Портал Кнежа | МИГ Кнежа
646
page-template-default,page,page-id-646,page-child,parent-pageid-614,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-13.6,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive
 

МИГ Кнежа

Сдружението Местна инициативна група Кнежа е учредено през 2009 г., като в продължение на два Програмни периода прилага подхода ЛИДЕР/ВОМР на територията на община Кнежа. В периода 2012-2015 г. МИГ успешно реализира Стратегия за местно развитие с редица изпълнени и полезни за територията и бенефициентите проекти по 6 мерки от ПРСР 2007-2013 г. на стойност близо 3,5 млн. лева. Проектите са в сферата на обновяването на обществени сгради и площади, изграждането на детски площадки, създаването на малки предприятия, модернизиране на земеделските стопанства, внедряване на нови продукти, процеси и технологии и подобряване на наличните производствени материални и нематериални активи, диверсификация в неземеделски дейности и др.

Макар че Стратегията за ВОМР за периода 2014-2021 г. не е одобрена, МИГ Кнежа продължава усилено да работи за интересите на местната общност, като се доказва като действащ лидер на мнение и двигател на местното развитие. Реализирането на проекта „Популяризиране ефективността на подхода ВОМР чрез създаване на общ за територията информационен портал и запазване на МИГ като действащ субект“ по мярка 19.1 от ПРСР, по който е създаден и настоящия сайт, е доказателство, че екипът на МИГ действа според принципите на ВОМР, залага на предимствата на подхода и спазва ангажиментите си към идентифицираните заинтересовани страни – представители на стопанския и нестопанския, както и на публичния сектор.

МИГ Кнежа е регистрирана по ЗЮЛНЦ в обществена полза и е създадена на база принципа на ВОМР за публично-частните партньорства (Регламент 1303/2013), като са спазени и всички изисквания  на Наредба 22 от 14.12.2015 г. (чл. 12, ал. 1).

 

Целите, записани в устава на МИГ Кнежа са:

  • Развиване и утвърждаване на европейските практики и подходи за децентрализирано развитие на селските райони, включително чрез подхода ЛИДЕР – „отдолу-нагоре” на Европейския селскостопански фонд за развитие на селските райони;
  • Стимулиране въвеждането на нови методи и ресурси за развитие на селските райони чрез развиване на целева и иновативна политика;
  • Спомагане за развитието на неземеделски икономически дейности, включително туризъм в селските райони;
  • Създаване и развиване на нови, по-качествени услуги в съответствие с нуждите на местното население (общност);
  • Подпомагане, активизиране и разширяване на транс-националното взаимодействие чрез участване в създаването и развитието на мрежи за сътрудничество;
  • Насърчаване обмена на опит между отделните местни инициативни групи в други селски райони на страната и чужбина;
  • Предприемане на действия и инициативи за засилване на местната идентичност на селските райони;
  • Съдействане за увеличаване на местния капацитет и знания на района;

Територията на МИГ Кнежа обхваща 4 населени места – град Кнежа и селата Бреница, Еница и Лазарово и е с непрекъснати граници. Общината е част от област Плевен и Северозападния район за планиране. Площта й е 317,8 км2, населението към 31.12.2020 г е 11 894 души.

Повече информация за МИГ Кнежа можете да откриете на сайта му: https://www.knezha-leader.com/

Адрес: ул. „Марин Боев“ № 69

Телефон: 309132 / 41 53

cvid.mig.knezha@mail.bg