Портал Кнежа | Основни принципи на ВОМР
639
page-template-default,page,page-id-639,page-child,parent-pageid-614,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-13.6,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive
 

Основни принципи на ВОМР

През Програмния период 2014-2020 г. принципите на ВОМР са преформулираните и обобщени добре познати седем принципа на подхода ЛИДЕР (териториален подход, „отдолу-нагоре“, публично-частни партньорства, новаторство, интегриран подход, работа в мрежа, сътрудничество). Новите четири принципа са записани в Регламент  № 1303/2013 (РОР), и според Член 32, параграф 2:

Воденото от общностите местно развитие е:

а) насочено към конкретни подрегионални райони;

Средствата се съсредоточават в териториите, които се нуждаят най-много и които могат да ги използват най-добре. Решенията се адаптират гъвкаво, за да отговорят на разнообразните потребности и възможности – в подходящо време и на подходящо място. Критериите са физическото или географското единство на района с изискване за непрекъснати граници, културна идентичност и общите социални проблеми, концентрацията на сходни икономически дейности – предимно земеделие. Районът трябва да е достатъчно малък, за да има обща идентичност и достатъчно голям, за да има капацитет.

б) водено от местни групи за действие, съставени от представители на публичния и частния местен социално-икономически интерес, в които на ниво вземане на решения нито публичните органи, съгласно определението в съответствие с националните правила, нито която и да било от групите, представляващи конкретните заинтересовани страни, не представлява повече от 49 % от правата на глас;

Подход „отдолу-нагоре“. Съвместна отговорност и принадлежност. Не доминира нито една от групите, представляващи конкретни интереси, независимо дали са обществени или частни. Местните хора имат по-добро познаване за наличните ресурси и възможности на територията, както и за местните проблеми, на които трябва да се обърне внимание, затова са в състояние да мобилизират местните ресурси и цялата общност по начин, който не може да се осъществи с подходи „отгоре-надолу“. Това дава на местните участници по-голямо чувство за отговорност и ангажираност към дейностите, подкрепя местното самоуправление и гражданското общество. Партньорството мобилизира знанията, енергията и ресурсите на местните участници.

в) се извършва чрез интегрирани и многосекторни стратегии за местно развитие, основани на характеристиките на района;

Действията се подсилват и надграждат взаимно. Връзките се осъществяват хоризонтално с другите  местни участници и вертикално с други нива на доставката или вериги на доставки и с други сектори. Може да има различни приоритети и входни точки, една цел с много действия или няколко цели с едно действие. Интеграция и многосекторност не означава, че стратегиите трябва да решават всички проблеми наведнъж, а че следва да изберат фокус върху цели и мерки, които ще добавят стойност към това, което вече съществува като ресурс, като мобилизират максимална подкрепа около него.

г) разработено, като се имат предвид местните потребности и потенциал, включва иновативни характеристики в местния контекст, изграждане на мрежи и където е целесъобразно – сътрудничество;

Местното партньорство трябва да бъде наясно какво би желало да постигне и какво може да постигне с наличните ресурси и програми, стратегиите са основани върху силните и слабите страни на района, върху възможностите и заплахите. В местния контекст, методът генерира иновативни начини на мислене и действие – нови пазари, нови продукти, услуги, методи на работа и социални иновации. Местните участници  и общности се учат едни от други и намират съюзници за укрепване на позициите им и на други места, и в други държави.

В новия Регламент 2021/1060 от 24 юни 2021 година за общоприложимите разпоредби (РОР) за периода 2021-2027 г. принципите на ВОМР са формулирани в член 31, алинея 2: Държавите членки гарантират, че воденото от общностите местно развитие:

 1. е насочено към подрегионални райони;
 2. е водено от местни групи за действие, съставени от представители на публичните и частните местни социално- икономически интереси, в които вземането на решения не е контролирано от нито една от групите, представляващи конкретните заинтересовани страни;
 3. се осъществява чрез стратегии в съответствие с член 32;
 4. подпомага изграждането на мрежи, достъпността, иновативните характеристики в местния контекст и по целесъобразност сътрудничеството с други лица, действащи на териториално равнище.

Според член 32 на Регламент 2021/1060, в Стратегиите за водено от общностите местно развитие трябва да са включени следните елементи:

 1. географският район и населението, обхванати от стратегията;
 2. процесът на участие на общността в разработването на стратегията;
 3. анализ на нуждите и потенциала за развитие на района;
 4. целите на стратегията, включително измерими целеви стойности за резултатите, и съответните планирани действия;
 5. уредбата за управление, мониторинг и оценка, която показва капацитета на местната група за действие да изпълни стратегията;
 6. финансов план, включително планираните средства от всеки фонд, и, когато е целесъобразно, планираните средства от ЕЗФРСР, и всяка засегната програма.

Стратегията може да съдържа освен това вида на мерките и операциите, които ще бъдат финансирани от всеки засегнат фонд.

През Програмния период 2014-2020 г. принципите на ВОМР са преформулираните и обобщени добре познати седем принципа на подхода ЛИДЕР (териториален подход, „отдолу-нагоре“, публично-частни партньорства, новаторство, интегриран подход, работа в мрежа, сътрудничество). Новите четири принципа са записани в Регламент  № 1303/2013 (РОР), и според Член 32, параграф 2:

Воденото от общностите местно развитие е:

а) насочено към конкретни подрегионални райони;

Средствата се съсредоточават в териториите, които се нуждаят най-много и които могат да ги използват най-добре. Решенията се адаптират гъвкаво, за да отговорят на разнообразните потребности и възможности – в подходящо време и на подходящо място. Критериите са физическото или географското единство на района с изискване за непрекъснати граници, културна идентичност и общите социални проблеми, концентрацията на сходни икономически дейности – предимно земеделие. Районът трябва да е достатъчно малък, за да има обща идентичност и достатъчно голям, за да има капацитет.

б) водено от местни групи за действие, съставени от представители на публичния и частния местен социално-икономически интерес, в които на ниво вземане на решения нито публичните органи, съгласно определението в съответствие с националните правила, нито която и да било от групите, представляващи конкретните заинтересовани страни, не представлява повече от 49 % от правата на глас;

Подход „отдолу-нагоре“. Съвместна отговорност и принадлежност. Не доминира нито една от групите, представляващи конкретни интереси, независимо дали са обществени или частни. Местните хора имат по-добро познаване за наличните ресурси и възможности на територията, както и за местните проблеми, на които трябва да се обърне внимание, затова са в състояние да мобилизират местните ресурси и цялата общност по начин, който не може да се осъществи с подходи „отгоре-надолу“. Това дава на местните участници по-голямо чувство за отговорност и ангажираност към дейностите, подкрепя местното самоуправление и гражданското общество. Партньорството мобилизира знанията, енергията и ресурсите на местните участници.

в) се извършва чрез интегрирани и многосекторни стратегии за местно развитие, основани на характеристиките на района;

Действията се подсилват и надграждат взаимно. Връзките се осъществяват хоризонтално с другите  местни участници и вертикално с други нива на доставката или вериги на доставки и с други сектори. Може да има различни приоритети и входни точки, една цел с много действия или няколко цели с едно действие. Интеграция и многосекторност не означава, че стратегиите трябва да решават всички проблеми наведнъж, а че следва да изберат фокус върху цели и мерки, които ще добавят стойност към това, което вече съществува като ресурс, като мобилизират максимална подкрепа около него.

г) разработено, като се имат предвид местните потребности и потенциал, включва иновативни характеристики в местния контекст, изграждане на мрежи и където е целесъобразно – сътрудничество;

Местното партньорство трябва да бъде наясно какво би желало да постигне и какво може да постигне с наличните ресурси и програми, стратегиите са основани върху силните и слабите страни на района, върху възможностите и заплахите. В местния контекст, методът генерира иновативни начини на мислене и действие – нови пазари, нови продукти, услуги, методи на работа и социални иновации. Местните участници  и общности се учат едни от други и намират съюзници за укрепване на позициите им и на други места, и в други държави.

В новия Регламент 2021/1060 от 24 юни 2021 година за общоприложимите разпоредби (РОР) за периода 2021-2027 г. принципите на ВОМР са формулирани в член 31, алинея 2: Държавите членки гарантират, че воденото от общностите местно развитие:

 1. е насочено към подрегионални райони;
 2. е водено от местни групи за действие, съставени от представители на публичните и частните местни социално- икономически интереси, в които вземането на решения не е контролирано от нито една от групите, представляващи конкретните заинтересовани страни;
 3. се осъществява чрез стратегии в съответствие с член 32;
 4. подпомага изграждането на мрежи, достъпността, иновативните характеристики в местния контекст и по целесъобразност сътрудничеството с други лица, действащи на териториално равнище.

Според член 32 на Регламент 2021/1060, в Стратегиите за водено от общностите местно развитие трябва да са включени следните елементи:

 1. географският район и населението, обхванати от стратегията;
 2. процесът на участие на общността в разработването на стратегията;
 3. анализ на нуждите и потенциала за развитие на района;
 4. целите на стратегията, включително измерими целеви стойности за резултатите, и съответните планирани действия;
 5. уредбата за управление, мониторинг и оценка, която показва капацитета на местната група за действие да изпълни стратегията;
 6. финансов план, включително планираните средства от всеки фонд, и, когато е целесъобразно, планираните средства от ЕЗФРСР, и всяка засегната програма.

Стратегията може да съдържа освен това вида на мерките и операциите, които ще бъдат финансирани от всеки засегнат фонд.