Портал Кнежа | Програмиране на ВОМР, европейски регламенти
637
page-template-default,page,page-id-637,page-child,parent-pageid-614,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-13.6,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive
 

Програмиране на ВОМР, европейски регламенти

Подходът ВОМР в периода 2014-2020 г. е програмиран чрез два европейски Регламента. Основните цели и приоритети на Стратегията за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж „Европа 2020“ са разписани в Регламент 1303/2013 за определяне на общо приложимите разпоредби (РОР) за всички структурни и инвестиционни фондове (членовете 32–35 описват подхода ВОМР).  Регламентът съдържа 11 тематични цели (чл. 9), които са задължителни за всеки европейски структурен и инвестиционен фонд, освен специфичните за отделните фондове цели и приоритети.  Доколкото ВОМР все пак е подход и за развитие на селските райони, неговите цели и приоритети са пряко свързани с Регламент 1305/2013 относно подпомагане на развитието на селските райони от ЕЗФРСР. В Регламента са формулирани три цели за устойчиво развитие на селските райони и шест приоритетни области.

Стратегията на Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж „Европа 2020“ е основополагащият документ на ЕС за този Програмен период, като нейните цели са включени в Регламент 1303/2013 г. За да допринесат за осъществяването на Стратегията, абсолютно всеки европейски структурен и инвестиционен фонд подкрепя следните 11 тематични цели, изложени в чл. 9 от Регламент 1303/2013:

 

 

 

 

Интелигентен растеж

1) Засилване на научноизследователската дейност, технологичното развитие и иновациите;
2) Подобряване на достъпа до ИКТ и на тяхното използване и качество;
3) Повишаване на конкурентоспособността на МСП и на селскостопанския сектор (за ЕЗФРСР), и на сектора на рибарството и аквакултурите (за ЕФМДР);
 

 

 

 

Устойчив растеж

4) Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори;
5) Насърчаване на адаптацията към изменението на климата и превенцията и управлението на риска;
6) Съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност;
7) Насърчаване на устойчивия транспорт и премахване на участъците с недостатъчен капацитет във всички ключови мрежови инфраструктури;
 

 

 

 

Приобщаващ растеж

8) Насърчаване на устойчивата и качествена заетост и подкрепа за мобилността на работната сила;
9) Насърчаване на социалното приобщаване, борба с бедността и всяка форма на дискриминация;
10) Инвестиции в образованието, обучението, включително професионално обучение за придобиване на умения и ученето през целия живот;
11) Повишаване на институционалния капацитет на публичните органи и заинтересованите страни и допринасяне за ефективна публична администрация.

 

Подходът ВОМР е Мярка 19 от Програма за селските райони, като за нея е записано, че се реализира  чрез „интегрирани и многосекторни стратегии за местно развитие, основани на характеристиките на конкретната територия и разработени въз основа на местните потребности и потенциал и реализирани от публично-частно партньорство“ (правно основание са членове 32-35 от Регламент 1303/2013).

В общото описание на Мярка19, включително нейната интервенционна логика и нейния принос за областите с поставен акцент и междусекторните цели са включени седем приоритета на ВОМР за периода 2014-2020, които са свързани с реализацията на 7 от 11-те цели, записани в Регламент 1303/2013 (РОР) и в Споразумението за партньорство. От целите на Регламента не са включени ТЦ2 (ИКТ), ТЦ4 (нисковъглеродна икономика), ТЦ7 (устойчив транспорт) и ТЦ11 (институционален капацитет), тъй като те се реализират у нас чрез други подходи и програми.

 

Мярка 19

ВОМР

Насърчаване на социалното приобщаване и намаляване на бедността
Регламент 1303/2013 ТЦ 9) Насърчаване на социалното приобщаване, борба с бедността и всяка форма на дискриминация;
Мярка 19

ВОМР

Интегриран подход към околната среда, чрез съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност, вкл. дейности за превенция и управление на риска и за използване потенциала на културното наследство
Регламент 1303/2013 ТЦ 5) Насърчаване на адаптацията към изменението на климата и превенцията и управлението на риска;

ТЦ 6) Съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност;

Мярка 19

ВОМР

Фокусиране върху иновациите чрез насърчаване на въвеждането им в практиката
Регламент 1303/2013 ТЦ 1) Засилване на научноизследователската дейност, технологичното развитие и иновациите;
Мярка 19

ВОМР

Насърчаване на устойчивата и качествена заетост и подкрепа за мобилността на работната сила
Регламент 1303/2013 ТЦ 8) Насърчаване на устойчивата и качествена заетост и подкрепа за мобилността на работната сила;
Мярка 19

ВОМР

Повишаване на конкурентоспособността на местните икономики и възможности за създаване на местен бизнес, включително чрез диверсификация, алтернативни дейности и устойчиво производство на аквакултури
Регламент 1303/2013 ТЦ 3) Повишаване на конкурентоспособността на МСП и на селскостопанския сектор (за ЕЗФРСР), и на сектора на рибарството и аквакултурите (за ЕФМДР);
Мярка 19

ВОМР

Подобряване на качеството на образование и повишаване квалификацията на населението
Регламент 1303/2013 ТЦ 10) Инвестиции в образованието, обучението, включително професионално обучение за придобиване на умения и ученето през целия живот;

 

В описанието на Мярка 19 в ПРСР е записано, че прилагането на подхода ВОМР има и постигането на следните специфични цели:

  • Развитие и стимулиране на предприемачество и устойчив бизнес;
  • Развитие на динамична жизнена среда и подобряване качеството на живот чрез развитие на хоризонтални и междусекторни партньорства и взаимодействие за инициативи от общ интерес;
  • Развитие на практики и модели за добро управление и участие на заинтересованите страни в развитието на територията, като основа за териториално развитие;
  • Развитие на териториална идентичност, маркетинг и марки на база на специфичния териториален потенциал и продукти от местен характер;

 

В българското Споразумение за партньорство са приети всичките 11 тематични цели на РОР, описани по-горе, както и трите цели на ЕЗФРСР. Те са формулирани в другия основен документ за ПРСР и ВОМР:  Регламент  № 1305/2013 относно подпомагане на развитието на селските райони (който отменя предишния Регламент 1698/2005 за селските райони).  Чл. 3 от Регламент 1305/2013 описва мисията на ЕЗФРСР: „ЕЗФРСР следва да допринесе за изпълнението на стратегията „Европа 2020“ чрез насърчаване на устойчивото развитие на селските райони на цялата територия на Съюза по начин, който допълва останалите инструменти на ОСП, политиката на сближаване и общата политика в областта на рибарството. Фондът допринася за развитието на селскостопански сектор на Съюза, който да е по-балансиран в териториално и екологично отношение, по-съобразен с изменението на климата и устойчив на това изменение, по-конкурентен и иновативен. Той допринася също и за развитието на селските територии“. Трите основни цели за устойчиво развитие на селските райони, които трябва да бъдат постигнати чрез ЕЗФРСР се съдържат в чл. 4 (а,б и в) на Регламент 1305/2013  и са транспонирани изцяло в трите цели на  българската Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 

ЕЗФРСР а) Насърчаване на конкурентоспособността на селското стопанство
ПРСР 1. Повишаване на конкурентоспособността и балансирано развитие на селското и горското стопанство и преработващата промишленост;
ЕЗФРСР б) Осигуряване на устойчивото управление на природните ресурси и на дейности, свързани с климата;
ПРСР 2. Опазване на екосистемите и устойчиво управление, използване на природните ресурси в земеделието, горското стопанство и хранителната промишленост, предотвратяване на климатичните промени и приспособяване към тях.
ЕЗФРСР в) Постигане на балансирано териториално развитие на икономиките и общностите в селските райони, включително създаването и поддържането на заетост.
ПРСР 3. Социално-икономическо развитие на селските райони, осигуряващо нови работни места, намаляване на бедността, социално включване и по-добро качество на живот.

 

За планираните интервенции по първата цел от ПРСР са отделени 22% от публичните разходи на Програмата, по втората – 48%, а по третата – 28%.

За да се гарантира постигането на целите е необходимо съсредоточаване върху ограничен брой ключови приоритети. Държавите-членки са изготвили своите Програми за селските райони въз основа на нуждите на техните територии и отнасящи се до поне четири от шестте общи приоритети на ЕС (чл. 5 от Регламент 1305/2013): „Постигането на целите за развитие на селските райони, допринасящи за стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, следва да се осъществява чрез следните шест приоритета на Съюза за развитие на селските райони, в които са отразени съответните тематични цели на Общата Стратегическа Рамка“.

Българската Програма за селските райони 2014-2020 г. е планирана на базата на всичките шест приоритета.

 

Регламент 1305/2013 1. Насърчаване на трансфера на знания и иновациите в селското стопанство, горското стопанство и селските райони;
ПРСР Приоритетна област 1: Стимулиране на трансфера на знания и иновациите в областта на селското и горското стопанство и селските райони
Регламент 1305/2013 2. Повишаване на жизнеспособността и конкурентоспособността на всички видове селскостопанска дейност и насърчаване на иновативни селскостопански технологии и устойчивото управление на горите;
ПРСР Приоритетна област 2:  Повишаване на жизнеспособността на земеделските стопанства и конкурентоспособността на всички видове селскостопанска дейност във всички региони и насърчаване на новаторските технологии в селското стопанство и устойчивото управление на горите
Регламент 1305/2013 3. Насърчаване на организацията на хранителната верига, хуманното отношение към животните и управление на риска в селското стопанство;
ПРСР Приоритетна област 3 : Насърчаване на добро организиране на хранителната верига, в т.ч. преработката и търговията със селскостопански продукти, хуманното отношение към животните и управлението на риска в селското стопанство
Регламент 1305/2013 4. Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани с селското и горското стопанство;
ПРСР Приоритетна област 4: Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство
Регламент 1305/2013 5. Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към ниско въглеродна и устойчиви на климата икономика в секторите на селското стопанство, храните и горското стопанство;
ПРСР Приоритетна област 5: Насърчаване на ефективността на използване на ресурсите и подкрепа на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в секторите земеделие, храни и гори
Регламент 1305/2013 6. Насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони.
ПРСР Приоритетна област 6: Насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони

 

Програмата за селските райони на България е структурирана, освен около шестте основни приоритетни области на ЕЗФРСР и в осемнадесет под-приоритета  на политиката за развитие на селските райони, които са описани детайлно и в подточките на чл. 5 на Регламент 1305/2013. Всяка мярка от Програмата има принос към един или няколко приоритетни области. (чл. 13). Освен това, за постигане на специфичните цели на тематичните приоритети са програмирани хоризонтални интервенции, включващи иновации, околна среда и борба с климатичните промени, които ще се прилагат при възможност навсякъде и във всички мерки.

Приоритетна област 1: Стимулиране на трансфера на знания и иновациите в областта на селското и горското стопанство и селските райони с акцент върху следните области:
Подприоритет 1А: Стимулиране на иновациите, сътрудничеството и развитието на базата от знания в селските райони (М1, М2, М4, М6, М16)
Подприоритет 1Б: Укрепване на връзките между селското стопанство, производството на храни, горското стопанство и научноизследователската дейност и иновациите, включително с цел подобряване на екологичното управление и екологичните показатели (М1, М2, М4, М6, М8, М16)
Подприоритет 1В: Поощряване на ученето през целия живот и професионалното обучение в секторите на селското и горското стопанство (М1, М2, М16)
Приоритетна област 2:  Повишаване на жизнеспособността на земеделските стопанства и конкурентоспособността на всички видове селскостопанска дейност във всички региони и насърчаване на новаторските технологии в селското стопанство и устойчивото управление на горите
Подприоритет 2А : Подобряване на икономическите резултати на всички земеделски стопанства и улесняване на преструктурирането и модернизирането на стопанствата, особено с оглед на увеличаването на пазарното участие и ориентация и на разнообразяването в селското стопанство (М1, М2, М4, М6, М16)
Подприоритет 2Б : Улесняване на навлизането на земеделски стопани с подходяща квалификация в селскостопанския сектор, и по-специално приемствеността между поколенията (М1, М2, М4, М6)
Приоритетна област 3 : Насърчаване на добро организиране на хранителната верига, в т.ч. преработката и търговията със селскостопански продукти, хуманното отношение към животните и управлението на риска в селското стопанство
Подприоритет 3А: Подобряване на конкурентоспособността на първичните производители чрез по-доброто им интегриране в селскостопанската и хранителната верига посредством схеми за качество, които да добавят стойност към селскостопанските продукти, популяризиране на местните пазари и къси вериги на доставки, групи на производителите и организации и междубраншови организации (М1, М2, М4, М6, М9, М14, М16)
Подриоритет 3Б: Подпомагане на превенцията и управлението на риска на стопанствата (М1, М2, М17)
Приоритетна област 4: Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство
Подприоритет 4А : Възстановяване, опазване и укрепване на биологичното разнообразие, включително в зони по „Натура 2000“ и в зони с природни или други специфични ограничения и земеделие с висока природна стойност, както и на състоянието на европейските ландшафти (М1, М2, М4, М10, М11, М12, М13, М16, М8, М15)
Подприоритет 4Б : Подобряване управлението на водите, включително управлението на торовете и пестицидите (М1, М2, М4, М10, М11, М12, М13, М16, М8, М15)
Подприоритет 4В: Предотвратяване на ерозията на почвите и подобряване на управлението им (М1, М2, М4, М10, М11, М12, М16, М8, М15)
Приоритетна област 5: Насърчаване на ефективността на използване на ресурсите и подкрепа на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в секторите земеделие, храни и гори
Подприоритет 5А: Повишаване на ефективността при потреблението на вода в селското стопанство (поливни съоръжения по М 4.3; М1, М2, М4, М16)
Подприоритет 5Б: Повишаване на ефективността при потреблението на енергия в селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост (М1, М2, М4, М16)
Подприоритет 5В: Улесняване на доставките и използването на възобновяеми източници на енергия, на странични продукти, отпадъци и остатъци, и други нехранителни суровини за целите на биоикономиката (М1, М2, М4, М7, М16)
Подприоритет 5Г: Намаляване на емисиите на парникови газове и амоняк от селското стопанство (М1, М2, М4, М10, М16)
Подприоритет 5Д: Стимулиране на съхраняването и поглъщането на въглерода в сектора на селското и горското стопанство (М1, М2, М8, М16)
Приоритетна област 6: Насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони
Подприоритет 6А: Улесняване на разнообразяването, създаването и развитието на малки предприятия, както и разкриването на работни места (М4, М6)
Подприоритет 6Б: Стимулиране на местното развитие в селските райони (М7)
Подприоритет 6В: Подобряване на достъпа до информационни и комуникационни технологии (ИКТ), използването и качеството им в селските райони (М7)

Затова, когато се отчитат изпълнението, резултатите и ефективността от прилагането на ВОМР за дадена територия се оценява приносът на Стратегиите и проектите към шестте приоритета на ВОМР (според Регламент 1303/2013) и към четирите специфичните цели на мярката в ПРСР, като приносът към тези цели и приоритети се попълва в таблиците в Раздела „Социално-икономически анализ“ на бизнес плана на проектите, когато се изисква такъв. Приносът към приоритетите и подприоритетните области на ПРСР (според Регламент 1305/2013) се отчита в Приложение 13 на Наредба 22/2015 г. „Формуляр за мониторинг“ за всички подадени проекти.

В следващия Програмен период 2021-2027 г. ВОМР отново ще се прилага чрез два европейски Регламента – Регламент 2021/1060 от 24 юни 2021 година за общоприложимите разпоредби (РОР) и все още неприетия Проект за Регламент за установяване на правила за подпомагане за стратегическите планове за ОСП на държавите-членки (очаква се да бъде приет през ноември тази година).