Портал Кнежа | Същност на ЛИДЕР/ВОМР
895
page-template-default,page,page-id-895,page-child,parent-pageid-614,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-13.6,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive
 

Същност на ЛИДЕР/ВОМР

Абревиатурата ЛИДЕР (LEADER)  е съкращение от френски на „liaison entre actions de développement rural“ и означава „връзки между дейностите за развитие на селските райони“. Играта на думи продължава с английското понятие leader (водач, водещ) и определя подхода от една страна като комплексен метод за развитие на селските райони чрез многосекторни свързани мерки, а от друга – като развитие, движено от местните общности и техните лидери, олицетворявани от местните инициативни групи. Затова и новото име на подхода в сегашния Програмен период е Водено от общностите местно развитие (ВОМР).

ЛИДЕР/ВОМР е компонент от Общата селскостопанска политика, неразделна част от т.нар. Втори стълб за развитие на селските райони и в последните години е с все по-нарастващо значение и в Политиката на сближаване (развитие на регионите) като инструмент на интегрирания териториален подход. Подходът е средство за устойчиво развитие, като е насочен към решаването едновременно не само на икономически, но и на социални и екологични проблеми.

Общата селскостопанска политика е първата обща политика на Европейската общност (ЕО) и има ключова роля в изграждането на икономическата и политическата интеграция на страните-членки. Създадена през 1962 г., когато държавите основателки на ЕО се възстановяват от един дълъг период на хранителна криза, прилагането на ОСП стартира чрез субсидиране на производството на основни земеделски продукти, за да се осигури достатъчно и евтина храна за населението. Фундаменталните промени, започнали през 1992 г. и продължаващи досега, радикално трансформират ОСП. Субсидиите за произведено количество земеделски продукти са заменени почти изцяло от директни плащания за фермерите (Първи стълб), гарантиращи им приличен доход при условие, че изпълняват определени изисквания. Подкрепата за производството се пренасочва като подкрепа за производителите.

В края на осемдесетте години намаляването на темповете на икономически растеж, повишаване на нивата на безработица, демографска криза, обезлюдяването и други проблеми, особено силно изразени в селските райони, става причина Европейската комисия да предложи набор от мерки за подобряване на самите селски райони – започва процес на промяна и насочване към ефективно и устойчиво земеделие, подкрепа за земеделието, отговорно отношение към околната среда и дългосрочната жизненост на селските райони като цяло. Една от мерките, въведени от Комисията през 1991 г. с цел повишаване на конкурентоспособността на производството и устойчивото развитие е наречена програма ЛИДЕР.

В Програмния период 2014 – 2020 г. ВОМР е инструмент, освен за развитие на селските райони, така и на интегрирания териториален подход, който е избран от европейските институции за ключов в процеса на целенасочено въздействие за преодоляване на социалните и икономическите различия (Политиката на сближаване). Подходът е в съответствие с новата цел за териториално сближаване, въведена с Договора от Лисабон, която признава, че икономическото и социалното развитие на европейско равнище не могат да се постигнат без поставянето на по-силен акцент върху спецификата на отделните територии. Европейската комисия определя териториалния подход като неразривно свързан с изпълнението на Стратегията 2020. Разновидностите на прилагането на интегрирания териториален подход са:

Водено от общностите местно развитие  (за селските райони);

Интегрирани териториални инвестиции (за територии, чийто обхват не е регламентиран и чието финансиране е комбинирано от различни фондове);

Интегрирано устойчиво градско развитие (ОП Региони в растеж; Европейско териториално сътрудничество – трансгранични програми, макро-регионални и морски стратегии и програми);

Разликите между ИТИ и ВОМР са предимно в начина им на финансиране, териториалния обхват и начина на прилагане. ВОМР получава подкрепа от ЕЗФРСР като водещ фонд (Стратегиите и самите МИГ са финансирани единствено по този фонд), макар че може да използва и другите фондове за реализация на проекти. ИТИ не са приоритет на нито една Оперативна програма, а хоризонтален подход, който позволява държавите-членки да комбинират средствата на няколко фонда едновременно, за да гарантират прилагането на интегрирана стратегия за точно определена територия. ИТИ могат също така да изпълняват интегрирани действия в обособени географски единици със сходни характеристики в рамките на по-голям регион (напр. мрежа от малки или средни градове) или дори в трансгранични територии от различни държави. Между ИТИ и ВОМР съществуват важни различия и в начините им на прилагане. ВОМР представлява ясно изразен подход „от долу нагоре“. Местните общности чрез МИГ сами определят съдържанието на Стратегията за местно развитие и операциите, които се финансират по нея. ИТИ не установяват предварително начина, по който се вземат решенията за самите инвестиции – този процес може да протича от горе надолу или от долу нагоре, или като комбинация от двете. Интегрираното устойчиво градско развитие е програмирано чрез различни фондове, но също може да използва ВОМР като подход – например по програмата URBACT също се създават местни групи за действие (URBACT Local Groups), които обаче действат само в рамките на конкретен проект.