Портал Кнежа | История и култура
572
page-template-default,page,page-id-572,page-parent,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-13.6,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive
 

История и култура

Културното наследство е в основата на местната идентичност и съответно е ресурс за устойчивото социално-икономическо развитие на района. Идентичността е в пряка връзка с материалните и нематериални културни ценности, като определението на ЮНЕСКО за култура е: „множеството от отличителни духовни, материални, интелектуални и емоционални черти на дадено общество или обществена група, тя обхваща освен изкуството и литературата, начина на живот, формите на съжителство, ценностните системи, традициите и вярванията“. Утвърждаването на местната идентичност се основава на културното наследство (миналото), както и на всички ресурси на района – природни, икономически и социални (настоящето), като целта е чрез идентифицирането и валоризирането на местния културен потенциал да се осигури устойчиво развитие на територията (бъдещето).

Община Кнежа притежава значителен културен потенциал – богата история, архитектурни паметници и забележителности, както и нематериално културно наследство – фолклор, традиции и обичаи, които са запазени живи чрез дейността на читалищата и многобройните събития, които те организират. Водеща роля в съхраняването, опазването и интерпретацията на културното наследство трябва да имат местните общности, разбира се с помощта на съответните политики на властите, включително и чрез подхода ВОМР.

На територията има запазени множество паметници на недвижимото културно наследство от най-древни времена – Праистория, Античност, Средновековие, Османско владичество, съвременна история. Повечето от тях не са добре проучени и експонирани, въпреки че представляват огромен потенциал за развитие на туризма, особено ако се съчетаят с подобни находки в съседни общини с цел създаване на цялостен туристически продукт за културен туризъм. На територията на общината има 4 обекта недвижими културни ценности с национално значение и 7 обекта недвижими културни ценности с местно значение – повечето свързани с археологически находки. Предимство е съществуването на Общински исторически музей, в който се съхраняват много артефакти, както и е систематизирана голяма част от историята. В населените места има и три забележителни църкви, строени в края на 19-ти век. В общината работят четири читалища и се провеждат множество културни събития.