Портал Кнежа | Професионални гимназии
749
page-template-default,page,page-id-749,page-child,parent-pageid-578,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-13.6,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive
 

Професионални гимназии

Професионална гимназия по земеделие „Стефан Цанов“

Кнежа, ул. „Марин Боев“ № 5

Телефон: 09132 / 7376

e-mail: info@pgzknezha.bg

Директор:

инж. Светлана  Калапишева

s.kalapisheva@pgzknezha.bg

Сайт: http://pgzemedelie.weebly.com/

Фейсбук: ПГ Стефан Цанов

 

В началото на 20-ти век ниските добиви в растениевъдството и крайно слабата продуктивност в животновъдството пораждат нуждата от откриване на специализирано земеделско училище в тогавашното най-голямо в България село Кнежа. Идеята се подема от първите агрономи и с подкрепата на Министъра на земеделието, през 1904 г. се проектира сградата на училището, което отваря врати на 01.09.1908 г. под името Низше земеделско училище. През 1919 г. учебното заведение прераства в Практическо земеделско училище с два курса на обучение и с прием на ученици след завършен тогавашен трети прогимназиален клас от всички краища на България. През 1930 г. е построена нова сграда, в която има и пансион. От април 1944 г. Средното специално училище по скотовъдство при завод “Клементина” се премества в Кнежа, а през 1952 година училището се трансформира в Селскостопански техникум с две специалности – полевъдство и животновъдство. През 60-те години започва проектирането на още по-нова сграда, която е завършена чак през 1973 г.

От 1976/77 учебна година техникумът става СПТУ с две паралелки със специалности „Механизатор в полевъдството“ и „Механизатор в животновъдството“. От 1978 г. се добавя и  квалификацията „Професионален шофьор“, като през 80-те се построява учебен полигон за кормуване и четири гаражни клетки за машините. Открито е и ново голямо общежитие за 200 ученика. В началото на 90-те години училището възвръща старото си наименование Техникум по селско стопанство. Съгласно Закона за възстановяване на земеделските земи, техникумът получава 800 дка земя и 33 дка гори, които да използва за практически занимания. След реформите на средното образование през 2003 г., техникумите у нас стават професионални гимназии. По този начин Техникумът по селско стопанство днес се нарича Професионална гимназия по земеделие „Стефан Цанов“.

Учебното крило включва дву- и триетажен корпус с добре оборудвани кабинети за професионална и общообразователна подготовка, 3 компютърни кабинета в локална връзка, мултимедийна и конферентна зали, библиотека. Общежитието се намира в непосредствена близост и разполага със зала за отдих и учене, както и с кухня, която се ползва от учениците. В двора на училището се намира сградата на Учебно хале, като в нея има кабинети по учебна практика: растениевъдство, животновъдство, металообработване, трактори и автомобили и селскостопански машини. В двора има и Учебен полигон.

Професионалната гимназия разполага с два трактора, комбайн, два автомобила, а за провеждането на учебна практика, има изградени работилници по специалните предмети. Организиран е и Училищен музей с две зали – в едната са разположени табла, в които е описана историята на училището и експонати от създаването му  до днес, а в другата и в парковата част пред музея са изложени уреди и инструменти, използвани в миналото в земеделието.

Сградата на гимназията е изцяло обновена след реализиран проект на стойност 1 200 000 лева от ОП „Региони в растеж“. От учебната 2019/2020 г. ПГЗ „Стефан Цанов“ има статут на иновативно училище. Модернизирането на учебната среда, въвеждането на новите интерактивни методи на преподаване и високият професионализъм на учителите отговарят на най-новите изисквания за високо качество на обучението, което дава възможност за успешна бъдеща реализация на учениците в страната и в чужбина.

В гимназията в момента се предлага обучение по няколко професии: Техник-растениевъд със специалност „Растителна защита и агрохимия“; Техник на селскостопанска техника със специалност „Механизация на селското стопанство“; Системен програмист със специалност „Системно програмиране“; Организатор на туристическа агентска дейност със специалност „Селски туризъм“; Растениевъд (Защитена специалност) със специалност „Полевъдство“.

 

Професионална гимназия по механо-електротехника „Христо Смирненски“

Кнежа, ул.„Марин Боев” №5

Телефон: 09132 72 30, 091327230, 0879887338, 091326811

e-mail:  pgm_kn@mail.bg

Директор: Николай Бачийски

Сайт: https://www.pgmet-knezha.bg/

Фейсбук: ПГ Христо Смирненски

 

Във връзка със зараждащата се през 60-те години промишленост в Кнежа идва и необходимостта от квалифицирани специалисти за развитието й – електромонтьори, шлосери и особено стругаро-фрезисти. Затова и през 1966-та г. Министерството на машиностроенето създава Професионално техническо училище по машиностроене с двугодишен курс на обучение. Училището отваря врати на 15.09.1966 г. в предоставената му сграда на бившето стопанско практическо училище по механизация на животновъдството, разположено зад църквата в града, като първоначално има само 3 паралелки. Увеличеният брой ученици налага през 1969 г. преместване в нова сграда (на старата гимназия „Кнежица“), а предишната е преустроена в учебни работилници.

През 70-те години Професионалното техническо училище става СПТУ с три годишен курс на обучение. Поради острата нужда от стругари и фрезисти в Кнежа и съседните общини, училището започва прием на тримесечни курсове и заводски паралелки без откъсване от производството със срок на обучение 2 години. Възходът и нарасналият авторитет на училището са причина през 1996 г. „Христо Смирненски“ да бъде включено като експериментално към 10-те професионални училища в страната, част от Националния институт по образование и Браншова камара по машиностроене по теория и практика на пилотните професии „Монтьор на машини, апарати, уреди и устройства” и „Монтьор на електрически машини, апарати, уреди и устройства”. Същата година училището получава и удостоверение от Националната служба по заетостта за провеждане на обучение за възрастни в неравностойно социално положение, което продължава и до момента.

С преминаването на СПТУ в Техникум по машиностроене през 1999 г., училището получава и разрешително от Главна инспекция по труда за провеждане на обучение и изпити за придобиване на квалификационни групи по електро-безопасност на персонал, обслужващ електрически уреди и съоръжения с напрежение до и над 1000 волта. През 2003 г. промените в образователната политика водят до преименуването на техникума в Професионална гимназия по механо-електротехника „Христо Смирненски”. В момента в училището се обучават професиите: Машинен монтьор със специалност „Металообработващи машини“; Електромонтьор със специалност „Електрически инсталации“ – дуална форма; професия Сътрудник в малък и среден бизнес със специалност „Малък и среден бизнес с изучаване на чужд език – Английски и Руски “.

През 2017 г. материалната база е напълно обновена по проект на ОП „Региони в растеж“, по който са изпълнени  мерки за енергийна ефективност, подмяна на отоплителни, ВиК и електро- инсталации, ремонт на спортни площадки, прилежащи дворни пространства и др. Във всички сгради са създадени условия за достъп на хора с увреждания, доставено е модерно и съвременно оборудване за учебния процес.